NÜRDAM ve Misyonu

Dünyada hızla yaygınlaşmakta olan nükleer uygulamalara paralel olarak, askeri ve sivil amaçlı nükleer radyasyon uygulamaları da artmaktadır. Nükleer enerji sektöründeki santrallerde kullanılan yakıtlar ile hastanelerde teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan radyasyon kaynaklarının kişi güvenliği gözetilerek kontrollü bir şekilde kullanılabilmesi radyasyon dedektörleri ile ölçülebilmelerine bağlıdır. Radyoaktif malzeme kaçakçılığının önlenebilmesi için de bu tür algılayıcılara ihtiyaç vardır. Radyasyon miktarı, kaynağına ve kullanım amacına bağlı olarak çok yüksek veya çok düşük dozlarda olabilmektedir. Bu uç sınırlardaki radyasyon dozunun ölçülebilmesi radyasyon algılayıcılarının hassasiyetlerine bağlıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan nükleer radyasyon kaynaklarının kullanılması radyasyon algılayıcılarına olan ihtiyaçı artırmaktadır. Dolayısıyla oluşan dedektör ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ucuz maliyetli yerli radyasyon dedektörlerinin üretilebilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları önem kazanmıştır. Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) Radyasyon algılayıcı sistemlerin Türkiye’de geliştirilmesi, üretilmesi amacı ile bilimsel, teknik, teorik/ uygulamalı araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yürütmeyi hedefleyen bir uzmanlık merkezidir. NÜRDAM başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından proje bazlı desteklenmektedir. NÜRDAM, giderek büyük bir önem kazanan ve hızla gelişen radyasyon dedektörleri ve dozimetri sistemlerinin Türkiye’de üretimi için gerekli bilgi ve personel gücünü sağlayarak gereken alt yapıyı oluşturmayı hedeflemektedir. NÜRDAM, TAEK, Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve TÜBİTAK-UZAY gibi Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge desteğini sağlamaktadır. NÜRDAM, radyasyon algılayıcıları ve dozimetreleri konusunda başta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) olmak üzere, ülkedeki ilgili kamu, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek bilginin endüstriyel boyutlara taşınabiliceği cihaz alt yapısını oluşturmuş durumdadır. Modern cihaz alt yapısıyla NÜRDAM başta yarıiletken tabanlı radyasyon dedektörlerinin Ar-Ge çalışmalarına odaklanmasına karşın, MEMs tabanlı birçok sensör teknolojilerinin (sıcaklık, gaz, UV sensörleri vb.) üretimi konusunda da proje kapsamında çalışmalar yürütmektedir.NÜRDAM, başta AİBÜ olmak üzere, Ulusl ve Uluslararası pekçok kurum ile organik bağ içeren çok disiplinli bir yapıya sahiptir.

Ulusal ve Uluslararası Uygulama ve Araştırma Merkezi Olarak; Misyonumuz

  • Nükleer radyasyon dedektörlerinin (sensörlerinin) ve tıbbi dozimetrelerin üretimi ve geliştirilmesi için teknolojik altyapı oluşturmak.
  • Üretim teknikleri, karakterizasyonu, yön-temleri ve uygulamaları ile ilgili temel bilgileri geliştirmek ve nükleer radyasyon dedektörler,
  • sensörler ve tıbbi dozimetreler için yeni teknolojiler geliştirmek.
  • Nükleer radyasyon dedektörleri, sensörleri ve tıbbi dozimetreler konusunda danışmanlık görevi üstlenerek ulusal ve uluslararası
  • düzeyde sinerji oluşturmak.
  • Nükleer radyasyon dedektörleri / sensörler ve tıbbi dozimetri teknolojileri için gerekli olan insan gücünü yetiştirmek.
  • Nükleer radyasyon alanında gerekli olan ulusal ve uluslararası raporlar hazırlamak.

Ulusal ve Uluslararası Uygulama ve Araştırma Merkezi Olarak; Vizyonumuz

 

Altyapısını sürekli güncelleyerek üniversitenin mevcut bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile bütünleştirip, ülkemizin kalkınma hızının artmasında etkin rol oynayan ve Endüstri 4.0’ı hedeflemiş yüksek ve stratejik teknoloji üretme ve geliştirme konusunda uluslararası alanda öncü bir araştırma merkezi olmaktır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016